Integritetspolicy / GDPR

Integritetspolicy

HamaNord AB

Göteborg 2021-01-10

Varför har vi en integritetspolicy?

HamaNord har i huvudsak företagskontakter och viss personinformation i kontakter med kundföretagen samt även viss personiformation i samband med service till våra kunders kunder. Vi värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd och integritet. Integritetspolicyn förklarar hur HamaNord samlar in och använder dina personuppgifter. Om du har frågor om HamaNords integritets- eller dataskyddsarbete är du välkommen att kontakta oss. Integritetspolicyn gäller bland annat då HamaNord tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp eller i samband med TPMS-service och vid övrig kontakt med oss. Vidare omfattar integritetspolicyn den behandling av personuppgifter som görs för att tillhandahålla ditt företagskonto hos oss och för registrering på vår hemsida och webbshop.

Vem är ansvarig för din personuppgifter?

HamaNord AB, telefon 0340-599900, e-post ino@hamanord.se

Vilka personuppgifter behandlar HamaNord?

Vi behandlar dina personuppgifter på tre olika sätt:

 1. Företags & Personuppgifter som du lämnar till oss när du blir kund.
 2. Personuppgifter när du använder vår webbplats och webbshop.
 3. Information som vi får från olika tredjepartsleverantörer.
 4. Information som du lämnar till os i samband med support.

Personuppgifter som du har lämnat till oss

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlar in via våra webbplatser eller från en tredje part, se vidare under respektive rubrik nedan.

Personuppgifter som du har lämnat till HamaNord:

HamaNord behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och genomföra serviceärenden, i anslutning till köp, utbildning och support samt vid övrig kontakt med HamaNord, såsom besök på våra kundregister, webbplatser, vid affärsmöten och registrering av användarkonton. du lämnar kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter.

Personuppgifter som HamaNord har samlat in från dig:

HamaNord samlar in personuppgifter om dig när du använder och besöker våra webbplatser. Vi samlar till exempel automatiskt in information som IP-adress och vilka produkter du tittat på i webbshopen samt lagt i din kundkorg. Vi behandlar även uppgifter om dina köp samt din köphistorik.

Registreringsnummer & Personuppgifter som HamaNord har tillgång till eller samlat in från tredje part:

I vissa fall samlar HamaNord tillfälligt in personuppgifter, registreringsnummer och tillgång till databaser från andra företag eller offentliga register som vi har köpt eller genom företagssamarbete fått tillgång till.

Personuppgifter från vår hemsida, webbshop och som underleverantör.

Administration av våra åtagande gentemot dig som kund

Vi behandlar ditt namn, e-mailadress, leveransadress och telefonnummer för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Om du driver enskild firma kommer vi även i vissa fall att behandla ditt personnummer. I huvudsak behandlar HamaNord dina personuppgifter och registreringsnummer för detta ändamål i syfte att:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund vid genomförande av köp, fakturering, TPMS-service och tillhandahållande av support.
 • för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice, exempelvis för att besvara frågor.
 • hantera och administrera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

HamaNord som underleverantör och till samarbetsföretag

Vissa av våra produkter är sammankopplade via internet med andra företags kundregister ocn bilars registreringsnummer.

 • För att uppdatera och mäta däck/hjul på verkstäder.
 • För att hantera mätdata från mätningar.
 • För att programmera TPMS-sensorer.
 • För att OBD-Programmera bilar.
 • Vi sparar uppgifterna så länge som behövs för att fullfölja vårt ansvar som underlevernatör.

Marknadsföring och kommunikation

I samband med marknadsföring och kommunikation med dig som befintlig eller potentiell kund behandlar HamaNord ditt namn, telefonnummer och e-postadress i syfte att:

 • marknadsföra våra produkter via e-post genom utskick av nyhetsbrev.
 • ge relevant information om HamaNord och våra produkter och tjänster.
 • möjliggöra kommunikation via post, e-post och telefon.

Verksamhetsutveckling

När du använder vår hemsida samlar vi automatiskt in och analyserar cookies (se mer i avsnitt angående cookies nedan) och IP-adress, din köphistorik, produkter du har visat intresse för och ditt surfbeteende på våra webbsidor (så kallad Profileringsdata) genom verktyg såsom Google Analytics. HamaNord behandlar sådana personuppgifter i syfte att:

 • förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • få en ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet.
 • ge dig, som registrerad användare på våra webbplatser, fördelar som att spara favoriter och få förifyllda uppgifter.

Med vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

HamaNord grundar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgörande av kundservice

Vi behandlar vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra kundservice till dig som kund, exempelvis för att kunna genomföra köp, upprätthålla kundrelationen samt för att förenkla administration och orderhistorik.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall har HamaNord en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss, men vi kan komma att dela dina uppgifter med företag och leverantörer som vi har nära samarbete med. Sådana bolag kallas personuppgiftsbiträden, våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra deras åtaganden till oss. För att garantera säkerhet och sekretess stämmer HamaNord av att vår partner följer de reglerar och skyldigheter som HamaNord och personuppgiftsbiträdet ska ha för HamaNords kunder.

Vi lämnar i förekommande fall ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller myndighetsbeslut, för att tillvarata HamaNords rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi vidtar nödvändiga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring till personuppgiftsbiträden eller annan tredje part.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

HamaNord behandlar som huvudregel dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och en rimlig tid därefter. Det kan exempelvis vara så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig som kund. När vi behandlar dina personuppgifter för andra syften, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning, behandlar vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. HamaNord har interna rutiner för att säkerställa att personuppgifter som inte längre behöver behandlas raderas.

Intresseavvägning

För de fall HamaNord behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

HamaNord behandlar dina personuppgifter under en rimlig period efter ditt köp eller efter vårt avtal löpt ut. Vi kan skicka marknadsföring till dig under denna tid. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig.

Om du vill invända mot behandlingen, både avseende intresseavvägning och marknadsföring, eller om du har några frågor om hur länge vi sparar dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som HamaNord behandlar om dig och få ut en kopia av personuppgifterna. Det innebär att du har rätt att, en gång per år, kostnadsfritt få ett registerutdrag över den behandling som HamaNord genomför avseende dina personuppgifter.

Radering och rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att HamaNord ska radera dina personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Vi kommer på din begäran inom rimlig tid att rätta de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.

Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter samt rätt att invända mot HamaNords behandling av dina personuppgifter där den lagliga grunden exempelvis baseras på ditt samtycke eller en intresseavvägning. För att HamaNord ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste vi visa att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

HamaNord gör sitt yttersta för att värna om din personliga integritet. Om du trots detta har några klagomål eller synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss för att framföra ditt klagomål eller dina synpunkter. Om du inte vill framföra ditt klagomål direkt till oss har du även möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: www.datainspektionen.se.

Hur använder vi cookies?

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares beteende på Internet.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras sådana cookies temporärt i din dators minne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen, permanenta cookies, sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen, för att mäta trafiken eller för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter.

HamaNord använder båda typerna av cookies på delar av våra webbplatser, dels för att ge dig som användare tillgång till vissa funktioner och dels för att få mer information om dig som kund för att utveckla våra erbjudanden och tjänster.

Du samtycker till att HamaNord använder cookies genom att din webbläsare tillåter cookies. Om du inte samtycker till att HamaNord använder cookies kan du ändra detta själv i inställningarna i webbläsaren samt radera cookies som är sparade på hårddisken. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Ha i åtanke att vissa av HamaNords tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av integritetspolicyn

HamaNord förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vid ändring av policyn kommer vi att informera dig om ändringarna här på webbplatsen innan de träder i kraft.

Kontaktinformation

Har du frågor kring integritetspolicyn, hur vi behandlar personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter såsom att begära registerutdrag eller rättelse är du välkommen att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

HamaNord AB

Att: Dataskyddsombud

Telefon: 0340-599900

info@hamanord.se

Denna version 2, av HamaNords integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.